Wij ondersteunen pensioenfondsen bij

Toekomststrategie

Kleine en middelgrote pensioenfondsen moeten hun strategie voor de toekomst regelmatig herzien. Wij kunnen u efficiënt en tastbaar helpen met onderstaande vraagstukken:

9

Uw fonds wil een duidelijk en geloofwaardig toekomstplan voor de korte en middellange termijn.

 
9

Uw fonds wil haar prestaties benchmarken en haar concurrentiepositie versterken.

 
9

Uw fonds wil een praktische beoordeling van voor- en nadelen van alternatieve uitvoeringsvormen

 
De laatste jaren hebben vooral kleine ondernemingspensioenfondsen zich aangesloten bij een BPF, APF of verzekeraar. Zeker voor kleine pensioenfondsen verwachten wij dat de consolidatie van de pensioensector de komende jaren zal doorzetten. In de nabije toekomst zullen ook grotere pensioenfondsen moeten bepalen of zelfstandige voortzetting toegevoegde waarde heeft voor hun deelnemers. Voor grotere fondsen zijn schaalvoordelen kleiner en wegen niet altijd op tegen minder zeggenschap van sociale partners.

Toekomstbestendigheid

Onderzoek naar toekomstbestendigheid kent meerdere invalshoeken. Er zijn fondsbesturen die ervan overtuigd zijn dat hun fonds ook op lange termijn bestaansrecht heeft. Dan wordt een ‘toekomststrategie’ traject vaak gebruikt om de vitaliteit van het eigen fonds objectief te staven en wordt feedback van stakeholders en deelnemers ingezet ter verbetering van de bedrijfsvoering. Het komt ook regelmatig voor dat het bestuur haar positie nog moet bepalen en zo’n onderzoek gebruikt om vast te stellen of het fonds zelfstandig moet blijven of niet. Dan ligt de nadruk op beoordeling van voor- en nadelen van alternatieve uitvoerders ten opzichte van zelfstandige voortzetting. Tot slot kan het bestuur zoeken naar ondersteuning bij selectie van een toekomstbestendige vervanger van het eigen fonds.

Transitie

De afgelopen jaren zijn wij nauw betrokken geweest bij het bepalen van toekomstscenario’s voor kleine en middelgrote pensioenfondsen alsmede selectie en implementatie van nieuwe uitvoerders. Door onze bestuurlijke en advieservaring kunnen wij snel en kosten-efficiënt inzicht schetsen in relevante scenario’s en criteria voor besluitvorming. Ook hebben wij regie gevoerd over verschillende implementatietrajecten inclusief omzetting van de pensioenadministratie en transitie van de beleggingen.

Proposities

Om rekening te houden met de verschillende invalshoeken hebben wij drie benaderingen vertaald naar concrete proposities. In de praktijk wordt de specifieke aanpak uiteraard afgestemd op de wensen van de klant:

9

360o STRATEGIE EN STAKEHOLDER REVIEW

Dit onderzoek geeft het fondsbestuur feitelijk inzicht in de concurrentiepositie van het eigen fonds. Enerzijds wordt het fonds vergeleken met een relevante peer-group. Anderzijds worden de verwachtingen en tevredenheid van de stakeholders (inclusief deelnemers) van het fonds beoordeeld. De doorlooptijd is 6 tot 8 weken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van ‘fixed-price’.

9

TOEKOMSTBESTENDIGHEID EN UITVOERINGSALTERNATIEVEN

Dit onderzoek geeft bestuurlijk inzicht in de toekomstbestendigheid van het eigen fonds en de voor- en nadelen welke worden geboden door alternatieve uitvoeringsvormen. De resultaten kunnen worden gebruikt om eventueel vervolgonderzoek zorgvuldig te trechteren. De doorlooptijd is 8 tot 10 weken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van ‘fixed-price’.
9

TOEKOMST-BESTENDIGHEID EN UITVOERINGS-ALTERNATIEVEN

Dit onderzoek geeft bestuurlijk inzicht in de toekomstbestendigheid van het eigen fonds en de voor- en nadelen welke worden geboden door alternatieve uitvoeringsvormen. De resultaten kunnen worden gebruikt om eventueel vervolgonderzoek zorgvuldig te trechteren. De doorlooptijd is 8 tot 10 weken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van ‘fixed-price’.
9

SELECTIE EN IMPLEMENTATIE NIEUWE UITVOERDER

Als het fondsbestuur heeft vastgesteld dat opheffing van het eigen fonds gunstig is voor de deelnemers en andere stakeholders dan moet het fondsbestuur een nieuwe uitvoerder selecteren. De opgebouwde pensioenen en financiële middelen van het eigen fonds worden overgedragen naar deze nieuwe uitvoerder. Daarvoor sluit het fondsbestuur een overeenkomst van collectieve waardeoverdracht en vrijwaring af met de nieuwe uitvoerder. Hierbij zijn de transitie van de financiële middelen en daaraan gerelateerde risico’s belangrijke aandachtspunten. De doorlooptijd is afhankelijk van de scope van de opdracht. Kosten zijn afhankelijk van behaalde mijlpalen.

Toolkit

Wij hebben onze expertise vertaald naar een uitgebreide toolkit. Daarmee kunnen wij onze kennis op een praktische manier delen met onze klanten en onze ondersteuning beter vormgeven.

9

PensioenfondsenSpiegel

Is gebaseerd op de jaarverslagen van alle pensioenfondsen met een belegd vermogen van €500 mln. tot €5,0 mlrd. en bevat gedetailleerde informatie over dekkingsgraden, belegd vermogen, beleggingsrendementen, kosten vermogensbeheer en kosten pensioenuitvoering. CPA heeft de jaarverslagen van deze fondsen zelfstandig geanalyseerd. De PensioenfondsenSpiegel bevat meer informatie dan de ‘ranking’ lijsten welke extern worden gepubliceerd door DNB en commerciële partijen.

9

Database alternatieve uitvoerders

Deze database bevat een gestructureerd overzicht van de voorwaarden welke recentelijk zijn aangeboden door alternatieve uitvoerders.
9

Multi-factor Score-Model

Dit modulaire en parameter-gestuurde model wordt gebruikt om de toekomstige geschiktheid van het eigen pensioenfonds te vergelijken met alternatieve uitvoeringsvormen. Het kan worden ingezet voor een ‘high-level’ beoordeling van ‘het eigen fonds’ versus uitvoeringsalternatieven zoals APF, BPF, België, Route en verzekeraar alsmede voor beoordeling van concrete offertes.
9

RFI en RFP aanvragen

Voor het aanvragen van offertes bij alternatieve uitvoerders zoals APF, BPF, de België route en verzekeraars kan gebruik gemaakt worden van de CPA RFI en RFP aanvraagpakketten. Deze structuur van deze aanvraagpakketten sluit aan bij het Multi-factor Score-model.
9

Infrastructuur voor stakeholders / deelnemersonderzoeken

Voor de 360o Strategie en stakeholders review’ wordt gebruikt gemaakt van on-line, web-based vragenlijsten en statistische software (SPSS)  voor kwantitatief deelnemersonderzoek. Deze door Motivaction en Zegwaart Consultancy ontwikkelde infrastructuur is de afgelopen jaren ingezet bij meer dan vijftig pensioenfondsen.
9

Infrastructuur voor stake-holders / deelnemers-onderzoeken

Voor de 360o Strategie en stakeholders review’ wordt gebruikt gemaakt van on-line, web-based vragenlijsten en statistische software (SPSS)  voor kwantitatief deelnemersonderzoek. Deze door Motivaction en Zegwaart Consultancy ontwikkelde infrastructuur is de afgelopen jaren ingezet bij meer dan vijftig pensioenfondsen.

CPA heeft de Stichting Nutreco Pensioenfonds Nutreco N.V. en de ondernemingsraad optimaal ondersteund bij efficiente oplossing van het pensioendossier”

Theo Versteegen, Corporate Manager Pensions

 

Neem contact met ons op